Dara Helvétský kříž

Výcvik - Zkouška RH - E

22.05.2011 23:32

RH - E  22.5.2011

 Ráno před zkouškou bylo chaotické stejně jako vždy, když jsem nervózní. A to jsem si večer připravila obojek (musí být s velkými oky), vodítko, kanystr s vodou na ochlazení Darči, vodu ve flašce pro obě, mističku.. Naštěstí mě Jindra odvezl na cvičák (pak musel odjet do práce) - pro jistotu jsem ho nechala počkat až dokončíme poslušnost a dovednost, aby Darču odvezl domů  - nebylo to potřeba :-)

Na přesun na Točnou, kde se odehrávaly speciály, jsme využily Arančino auto :-) Protože bylo celý den hrozné vedro, nechali jsme hafany zchladit v rybníku (ten první byl sice upuštěný a bahnitý, ale nesmrděla po něm (to se o ní po vykoupání v druhém rybníčku na jakési návsi nedalo říct :-))

Na plochách jsme šly na řadu až třetí od konce, takže to bylo pořádné čekání (už se těším na skládací boudičku :-)

,,nástup"

RH-E
ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI ZÁCHRANNÉHO PSA
Dělí se na:

pachovou práci (možnost výběru ze 3 variant)     100 bodů  - my si vybraly plošné vyhledání
poslušnost a dovednost     100 bodů 
nejvyšší počet bodů celkem     200 bodů 

ODDÍL B - POSLUŠNOST A DOVEDNOST
Nejvyšší počet bodů        100 bodů 
Cvik 1:  Ovladatelnost na vodítku     10 bodů 
Cvik 2:  Ovladatelnost bez vodítka     15 bodů 
Cvik 3:  Chůze po nepříjemném materiálu     10 bodů 
Cvik 4:  Volno s přivoláním     10 bodů 
Cvik 5:  Průchod skupinou osob     10 bodů 
Cvik 6:  Překonání 3 různých překážek     15 bodů 
Cvik 7:  Překonání dřevěné kladiny     10 bodů 
Cvik 8:  Nesení psa a jeho předání     10 bodů 
Cvik 9:  Odložení při vzdálení se psovoda     10 bodů 
 
Všeobecná ustanovení
Pokyn k zahájení nebo provedení cviku vydává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.

-       Všeobecně jsem  měla problém s čekáním na povolení od pana rozhodčího. A taky jsem až do upozornění měla špatně vodítko :-(

Prováděcí ustanovení
1.      Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Psovod se svým psem na vodítku jde k rozhodčímu,psa posadí a představí se. Vodítko je drženo v levé ruce, volně prověšené. Na zvukový povel k „chůzi" musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí dvakrát. Při posledním zastaveni se odepíná vodítko.

- S chůzí u nohy (ať s vodítkem nebo bez vodítka) jsem moc spokojená. Daruška se hodně snažila – po odložení jsem se ji snažila rozveselit, aby měla chuť a šťávu do další práce – chůze u nohy. Vyšla pěkně, po odbočení vlevo trochu zpomalila (zpomalila jsem taky – zrychlit Darču jsem neměla šanci), při vracení se zase měla její normální tempo. Dokonce se po většinu času na mě dívala :-)

2.      Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Na zvukový povel k „chůzi" musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se krokem jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí jednou. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvráceni pozornosti psa, se dvakrát vystřeli (ráže 6-9 mm) a použije se hluk motoru. Pes se musí chovat lhostejně. Projeví-li se pes při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud pes projeví útočnost, je to podmínečně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

- Šla téměř stejně jako s vodítkem (jen jsem neměla snahu ji vodítkem přitahovat – nesmí se to) Při střelbě byla bez reakce :-)

3.      Chůze po nepříjemném materiálu 10 bodů
Překážka: Na ploše 3x3 m jsou na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál. Zvukový povel: k „chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel „k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj

- zde jsme dostaly očekávaných nula bodů :-(

4.      Volno s přivoláním 10 bodů
Zvukový povel: pro „volno a přivoláni". Psovod ze základního postoje, aniž by měnil svou pozici, dává svému, psovi na pokyn rozhodčího volno. Jakmile se pes vzdáli od něho nejméně 10 m, přivolá jej na pokyn rozhodčího libovolným zvukovým povelem k sobě.Pes musí rychle a radostně přijít k psovodovi.

- Povel volno se povedl, zato přivolání byla katastrofa. Sice se ihned otočila (překvapilo by mě, kdyby ne), ale samotné přicházení bylo veeelmi pomalé, dokonce si i zívla :-( Skoro si předsedla.

5.      Průchod skupinou osob 10 bodů
Zvukový povel: k „chůzi". Na pokyn rozhodčího prochází psovod s neupoutaným psem skupinou pohybujících se osob, která je tvořena nejméně čtyřmi osobami. Nejméně 1x se psovod ve skupině zastaví.

- Zde nebyl problém. Šla u nohy a i si cestou zpátky pěkně sedla.

6.      Překážky 15bodů
Zvukový povel: k „chůzi", ke „skoku“. Pes je odváděn zvukovým povelem k „chůzi" postupně ke třem přirozeným překážkám. Jako překážky může být použito například keře, sudu nebo trámu o výšce nejméně 0,4 m a nejvíce 0,8 m. Na povel ke „skoku" musí pes překážku překonat volným skokem, nebo šplhem. Psovod jde podél překážek současně se psem.

- Darča skáče překážky pěkně. Používám povel ,,hop" a ,,ze" (to je zkratka slova ,,k noze“ :-)) Protože jsem si po poslední překážce pospíšila, tak měla šanci přiřadit se mi k noze)

7.      Překonání pevné dřevěné kladiny 10 bodů
Zvukový povel: k „chůzi". Pes je přiveden k pevné dřevěné kladině s náběhem. Kladina má být asi 4,5m dlouhá, 0,4 m vysoká a nejvíce O 4 m široká. Na zvukový povel k "chůzi" musí pes klidně a jistě přejít po náběhovém prkně a kladině. Psovod jde normálním krokem podél kladiny.

- U kladiny musím jít ze začátku rychleji – to jak na ní Darča vybíhá. Při slézání si musím hlídat aby se přiřadila k noze a neodcházela do strany.

8.      Nesení psa a jeho předání 10 bodů
Zvukový povel: pro „přivolání" a „k zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá, zaujme základní postoj a připne si psa na vodítko. Pokud je druhou osobou psovod, pak musí pes na místě, kde byl postaven, vyčkat až se psovod vzdálí od něho na 10 m. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani pomocným osobám projevit útočnost.

- Při nesení Daruška nemá problém, jen ještě nemáme doladěno čekání u figuranta – po položení na zem pomalu přišla ke mně – sama – bez povelu.

9.      Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů
Zvukový povel: pro „odložení", „posazení". Před zahájením provádění cviků jiným psem, odloží psovod svého psa zvukovým povelem k „odložení" na místo určené rozhodčím, a to bez vodítka, aniž by u něho zanechal jakýkoliv předmět. Psovod odejde od psa nejméně 30 kroků a zůstane stát otočen ke psu. Pes musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem klidné ležet po dobu předvedeni cviků 1 až 8 jiným psem. V průběhu cviku 5 jiného psa se zařazuje psovod mezi skupinu osob. Po ukončení cviku 5 jde psovod opět samostatně na své původní místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího si na zvukový povel psovoda k „posazení" pes rychle a přímo sedá.

- Tak tady to byla druhá nula. Tuhle jsem ale nečekala. Odložení má Darča velmi dobré. Zde se při mém odchodu zvedla a štěkla. Já na ní zařvala lehni a nula byla na světě :-( Jinak ležela moc pěkně i při střelbě.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

-       Získaly jsme 75 bodů a tudíž pokračovaly do další části :-)

,,Čekání na speciál.."

 

ODDÍL A - PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA PLOŠNÉHO VYHLEDÁNÍ
Nejvyšší počet bodů     100 bodů 
Pracovní provedení     30 bodů 
Označení osoby     70 bodů 
 
Doba vypracování: max. 10 minut pro vyhledání, plocha terénu: 5000 m 2, otevřený a nepřehledný terén, 1 osoba.

Všeobecná ustanovení
Před začátkem vyhledávání sdělí psovod rozhodčímu způsob označení: zda pes vyštěkává, nalezení označí přinesenou nálezkou nebo označuje vystavováním. Při vystavování běhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou, a tím vede psovoda k ukryté osobě. Pes připravený pro vyhledáváni může mít dečku a obojek. Psovodovi je dovoleno, aby si trasu postupu určil sám.

Pracovní provedení a označení jedné osoby
Před zahájením práce ukáže rozhodčí ukrývané osobě, kam se má odebrat. Psovi může být umožněn zrakový i dotykový kontakt.

Psovod s připraveným psem pro vyhledávání se hlásí rozhodčímu. Ten mu sdělí jeho úkol. Pak vybídne ukrývanou osobu, aby se odebrala do stanoveného úkrytu. Psovod se psem může sledovat vzdalování se ukrývané osoby a může psa hlasem povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího začíná vyhledávání. Psovod uvede psa na místo, které si sám zvolí. Na pokyn psovoda má pes prostor prohledávat. V prvé řadě musí být přezkoušeno pracovní úsilí a poslušnost psa. Psovod může opustit své místo až po nařízení rozhodčím. Pes musí nalezenou osobu zřetelné označit. Psovod hlásí rozhodčímu provedené označení a až na jeho pokyn může jít za psem. Při vyštěkávání musí zůstat pes u ukryté osoby v okruhu max. 2 metry až do příchodu psovoda. Nutno vzít v úvahu povahu terénu. Při označení nálezkou nebo při vystavení musí pes psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě. Je-li způsob označení psovodem či ukrytou osobou vyvolán, je osoba hodnocena O body. Při označování ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či ukryté osoby zakázána. Práce je ukončena rozhodčím.

-       Zde jsme měli osobu ukrytou již když jsme přišly. Darču to ale nevyvedlo z míry a ztrátu bodíků jsme měli asi proto, že na poslání vpravo udělala asi tři kroky (neprohledala to tam), ucítila figuranta vlevo a za ním se vydala. Štěkala moc hezky, ani neměla snahu od figuranta odejít :-) - je to šikoná beruška :-) - 90bodů

Hodnocení
1. chybné označení:     -20 bodů 
2. chybné označení:     ukončení práce oddílu A 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

,,a to už máme po zkoušce"

 

 

 - Moc bych chtěla všem poděkovat za podporu a pomoc :-)

Krásné fotky od Jarmily a Aranky z akce na https://aranka1.rajce.idnes.cz/zkousky_RH-FL_A_22.5.2011/

 

 

Kontakt

Jana Nečasová (Zíková), Petra Brodská

jchlumska@seznam.cz. p.jancickova@seznam.cz

p.jancickova@seznam.cz

606 390 049

Želiv 345
394 44

Hlavní 7
Větrušice
25067

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode